Vital at Work - Ondersteuning in bedrijfsgezondheid

Onderzoekresultaten

Onderzoeken bevestigen de positieve effecten van stoelmassage.

Hierna treft u een aantal samenvattingen van onderzoeken aan.

2006 Effecten van stoelmassage volgens de TouchPro® Europe methode op de ervaren gezondheid van werknemers. Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes.

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro® Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Stoelmassage is een drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders en armen gebaseerd op Shiatsu. Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.

2006/2007 Vital@Work eigen onderzoek; Evaluatie stoelmassage proeftraject.

Deze evaluatie is gebaseerd op de ingevulde formulieren van 62 deelnemers die met een gemiddelde frequentie van 1 X per week stoelmassage hebben ontvangen. Het aantal ontvangen massages is 9 à 10 per deelnemer.

De opzet ten aanzien van het stoelmassage proeftraject is zeer effectief gebleken. De intake van 30 minuten geeft een eerste belangrijke aanwijzing wat de klachten van de deelnemer zijn en hoe ernstig deze zijn. De mogelijkheid om indien noodzakelijk geacht, in de aanvangsperiode een deelnemer twee maal per week 20 minuten te behandelen, heeft een versneld effect op het afstemmen van deelnemer en masseur op elkaar en hiermee het verminderen en/of verlichten van klachten. In het bijgevoegde evaluatieformulier is een totaal overzicht te zien van de ervaringen aangegeven door de deelnemers. Hieronder geef ik mijn eigen bevindingen aan, welke tijdens dit proeftraject naar voren zijn gekomen.

 • Algemeen is er een goede waardering van de deelnemers voor het inzetten van stoelmassage tijdens het werk. Men voelt zich serieus genomen ten aanzien van klachten en men waardeert deze vorm van persoonlijke aandacht, in een steeds groter groeiende organisatie.
 • Door de lage drempel van stoelmassage zijn werknemers gemotiveerd om deel te nemen aan de stoelmassage. Met name het regelmatig karakter van de behandelingen heeft een versneld effect op het vermogen zich te ontspannen en een vermindering/afname van klachten te bewerkstelligen.
 • Door het bijhouden van de resultaten per deelnemer kan steeds beter op de deelnemer worden afgestemd en wordt het effect groter.
 • Zonder uitzondering heb ik bij alle deelnemers een hoge mate van ontspanning van de spieren geconstateerd tijdens de massage. Dit neemt bij iedere behandeling toe en dit heeft een diep doorwerkend effect op het hele gestel. Tevens werkt een stoelmassage behandeling voor veel deelnemers rustgevend op de geest.
 • Door het regelmatige contact met de masseur en het bespreken/constateren van klachten komen er soms problemen boven water die relatief snel en eenvoudig te verhelpen zijn; een voorbeeld in deze is het inconsequente gebruik van de aanwezige headsets op een aantal afdelingen, die bij nadere beschouwing niet meer aan de eisen van deze tijd bleken te voldoen.
 • Bij langer bestaande chronische klachten is het effect van stoelmassage minder snel waarneembaar. Hoewel de stoelmassage ook hier goed werkt als signaalfunctie, zou in deze gevallen de frequentie van de stoelmassage omhoog moeten, of zou aanvullende zorg op maat moeten worden geboden om meer zichtbare afname/vermindering van klachten te bewerkstelligen.
 • Het ontvangen van stoelmassage geeft verlichting van de werkdruk, waarna men met nieuwe energie verder kan werken.
 • Door regelmatige “confrontatie” van de deelnemer met zijn/haar probleemgebieden gaat men meer het belang inzien van bewuster met het lichaam om te gaan door bijvoorbeeld:
  • Een betere, minder belastende werkhouding aan te nemen;
  • Het consequent gebruik van een headset;
  • Meer afwisselende spiergroepen te gebruiken, om overbelasting te voorkomen;
  • Met enige regelmaat (weer) wat aan sport te gaan doen, te bewegen;
  • Inzien dat langdurige chronische klachten niet vanzelf overgaan en dat deze om meer actie vragen;

Conclusie:

Het inzetten van bedrijfsmassage werkt goed en geeft het beoogde effect. De tot zover geïnventariseerde klachten kunnen gedeeltelijk worden verminderd; Als preventiemiddel heeft de stoelmassage mijns inziens een zeer hoge waarde. Optimaal resultaat en een betere bedrijfsgezondheid zouden kunnen worden behaald indien waar nodig aanvullende zorg op maat kan worden geboden. Door samenwerking van diverse zorgaanbieders kan in dat geval snel (-ler) en effectief worden ingespeeld op bestaande klachten van werknemers.

Aanbeveling vervolgtraject

Om de tot zover verkregen positieve resultaten te waarborgen wordt voor medewerkers van klantenservice en ICT tijdens de drukste periode een frequentie van 1 X per week aanbevolen en voor overige afdelingen en parttime medewerkers een frequentie van 1 X per twee weken. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. E.e.a in overleg met contactpersoon en bedrijfsarts.

Nadja Drieling / Vital@Work stoelmassage

1996 Massage therapie reduceert angst en veranderd het EEG patroon van alertheid.

Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het TRI, universiteit van Miami, medische faculteit.

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996. Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp. 197-205

Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEGs gemaakt: voor- tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolnivo vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardiseerd gegevens vastgelegd over belangrijke levensgebeurtenissen en werkstress.

Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:

 • Een EEG verandering, de frontale deltakracht, verandert bij beide groepen gelijk;
 • Het EEG van de groep die stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een toename van de alertheid/waakzaamheid. Het EEG van de controlegroep daarentegen laat een stijging zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een afname van de alertheid/waakzaamheid.
 • De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.
 • Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving waren significant lager dan bij de controlegroep terwijl de gemoedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving als bij de controlegroep.
 • Op de eerste dag daalde het cortisol nivo bij de groep die stoelmassage ontving. Bij de controlegroep was dit niet het geval. Tijdens latere metingen is de daling van het cortisol nivo ook bij de groep die stoelmassage ontving niet meer waargenomen.
 • Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd; het gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de controlegroep.

Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controlegroep zou gerelateerd kunnen zijn aan de drukstimulatie die onderdeel is van de stoelmassage. Huid en drukstimulatie, gerelateerd aan de EEG patronen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activiteit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intellectuele prestaties. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen de toegenomen activiteit van de nervus vagus en de catecholamine spiegel te kunnen verklaren. In verder onderzoek is het belangrijk zicht te krijgen op de duur van deze effecten. Tenslotte dient de kosteneffectiviteit van stoelmassage te worden gedocumenteerd.

Vital@Work stoelmassage vanuit Hilversum, regio Utrecht en heel Nederland

Contact

Vital@Work stoelmassage

Beresteinseweg 12
1217 TJ Hilversum
Nederland

T: 06 22 321 295
M:info AT vitalatwork DOT nl